From the recording To Warm The Winter's Night

In cart Not available Out of stock

A sort of parting at night's end. Merry meet, merry part and merry meet again. A reminder that after the Season - we must return to the normal run of life. Traditionally Yule ended on January 6th. The Christian Calendar celebrates "Little Christmas" on January 6th also. During my childhood, this was the day that the decorations were taken down.

Lyrics

SORAIDH LEIBH IS OIDHCHE MHATH LEIBH
OIDHCHE MHATH LEIBH, BEANNACDH LEIBH
GUIDHEAM SLAINTE GHNATH BHI MAR RIBH
OIDHCHA MHATH LEIBH, BEANNACHD LEIBH

CHAN'N 'EIL INNEAL CIUIL A GHLEUSAR,
DHUISGEAS SINUAIN MO CHLEIBH GU NOIBH
MAR NI DUAN O BHEOIL NAN CAILENG
OIDHCHE MHATH LEIBH, BEANNACHD LEIBH

GRIAN CHA LAIGH AH NOCHD AIR MILTEAN
LIS AM BINN A FUINN 'S A ROINN
'S DO 'M BI 'N SGOUL 'NA MHOR - THOIL-INNTINNN
DH'INNSEAS DHAIBH GU 'N ROBH EINN CRUINN

ASTAR CUAIN CHA DEAN AR AGARADH
'S DARACHD DAIMH AM BANNAIBH TOINNT;
GLEIDH' AN T-AGH NA DH'FHAG A BHEANNACHD
OIDHCHE MHATH LEIBH, BEANNACHD LOIBH

THUIT AR CRANN AIR SAOGHAL CARACH
'S COMA SUD, THA MHAITHEAS LEINN
'BLDH SINN BED AN DOCHAS RA=MBATH;
OIICHCHE MHATH LEIIBH, BEANNACHD LEIBH.